Sør Aurdal Energi blir aksjeselskap

Begnadalen, 31.12.2011, Nils-Martin Sætrang

Fra 1. januar 2012 er virksomheten i Sør Aurdal Energi BA overført til Sør Aurdal Energi AS. Sør Aurdal Energi AS er i en overgangsperiode et heleiet datterselskap av Sør Aurdal Energi BA. Innen utgangen av 2012 vil Sør Aurdal Energi BA bli besluttet oppløst. Eiendelene i selskapet, aksjene i Sør Aurdal Energi AS, deles ut til andelseierne som oppgjør for innskutt kapital i andelslaget. Med denne prosessen oppnås full kontinuitet i eierskap og virksomhet.

Prosessen startet tilbake i 2008 etter at Stortinget i desember 2007 vedtok Lov om Samvirkeforetak, Samvirkelova. Med denne fikk samvirkeforetakene en selskapsrettslig plattform som skal gjelde alle samvirkeforetak.  Andelslag stiftet før loven trådte i kraft ((1.1.2008) ble gitt en overgangsperiode på 5 år for å tilpasse seg det nye lovverket. Andelslag er i utgangspunktet selskaper med begrenset ansvar, og med det nye lovverket er det etablert to selskapsformer som regulerer slike: samvirkeforetak (SA) og aksjeselskap (AS).

Andelseierne har i perioden fra 2008 vært involvert i prosessen med å utrede alternative selskapsformer og behandle vedtekter for det nye selskapet. Involvering har skjedd gjennom generalforsamlinger hvor eierne har besluttet aktiviteter i tilknytning til prosessen og i eiermøter hvor styret har orientert eierne om utredningen og hentet signaler om eiernes interesser og behov.

1. juni 2010 besluttet  generalforsamlingen i Sør Aurdal Energi BA at selskapet skal omdannes til aksjeselskap.  Beslutningen ble fattet etter innstilling fra et samlet styre i selskapet. Beslutningen omfattet et sett med vedtekter for aksjeselskapet og en plan for omdanning. For å realisere må følgende betingelser innfris:

  • Myndighetene representert ved skattedirektoratet eller finansdepartementet må kunne godkjenne skattefri omdanning
  • Omdanningen må skje med full kontinuitet på eiersiden.

Siste er et viktig kriterium for å få godkjent skattefri omdanning og vil i tillegg ta vare på nåværende eierstruktur inn i den nye selskapsformen.

7. juni 2011 godkjente generalforsamlingen i Sør Aurdal Energi BA omdanning til aksjeselskap.

Beslutningen ble fattet på bakgrunn av omdanningsplanen fra 2010 og inneholder følgende hovedpunkter:

  1. Styret i  andelslaget får fullmakt til å stifte et aksjeselskapet som et heleiet  datterselskap av andelslaget
  2. Avtale som regulerer overdragelse av virksomheten fra andelslaget til aksjeselskapet ble behandlet og godkjent.  Virksomheten overføres som tinginnskudd i aksjeselskapet mot oppgjør i aksjer. Det utstedes like mange aksjer som det er andeler i andelslaget.
  3. Styret i andelslaget er gitt fullmakt til å fungere som både generalforsamling og styre for datterselskapet fram aksjene er overført til andelseierne  som ledd i oppløsning av andelslaget.

Andelseierne utøver eierskap til virksomheten gjennom generalforsamling i andelslaget som tidligere fram til andelslaget er besluttet oppløst.

Styret for Sør Aurdal Energi AS er pt. Mikael Dølven (leder), Anne Kristin Medhus, Erland Fremgård, Harald Arne Haugen, Gudbrand G. Strømmen og Hans Erik Lybekk (ansattes representant). Daglig leder for selskapet er Nils-Martin Sætrang.

 

Vedtekter for Sør Aurdal Energi BA