Interessekartlegging - Øvre Bukfyll

Interessekartleggingen er kommet i stand etter initiativ fra Tommy Pedersen. Sør Aurdal Energi har avgrenset området basert på bebyggelsestetthet og vurdering av grensekostnader.

Brev med henvisning til spørreskjema er sendt ut til eierne av de aktuelle eiendommene (se adresseliste). Der eiendommen har flere hjemmelshavere, har vi sendt til kun én.

Aktuell utbygging - tekniske forutsetninger for prosjektering og kalkyle

  • Alle inntak er dimensjonert for 4 x 25 A / 415V forsyning. 
    Maksimalt effektuttak per enhet vil da være ca 17 kW.
  • Ingen installasjoner kan ha enkeltkomponenter som belaster nettet med støtvis kopling på mer enn 5 kW (per trinn).

Utbyggingskostnader

Foreløpig prosjektering viser at fellesanlegg for i skissert utbygging for 64 eiendommer vil omfatte:

  • 3,7 km med høyspent kabel samt tilknytning til eksisterende nett Veståsvegen
  • 3 nettstasjoner (kiosk med transformator)
  • 4,4 km med lavspent fellesanlegg
  • 25 kabel-fordelingsskap

Total utbyggingskostnad for fellesanlegg er estimert til ca. kr 7 043 000 kr per 10.01.2020.

20200110 Kostnader

Prisene i tabellen over er beregnet med utgangspunkt i mengdespesifikasjoner og budsjettpriser.  Utstrekningen er vist på vedlagte kart. Estimatet er ikke korrigert/kompensert for deling av kostnader ifm felles grøft (flere kabler i samme grøft).  Dette gjøres ifm avregning av en eventuell utbygging.

Den enkelte deltakers estimerte kostnad i fellesanlegg er om lag kr 110 100 basert på 100% oppslutning.

Fordelt anleggsbidrag i fellesanlegg basert på oppslutning:

Antall Andel i fellesanlegg
15              469 400
30              234 700
40              176 100
50              140 900
60              117 400
64              110 100

Omramming i vedlagt kart viser området som er tatt inn i teknisk-økonomisk vurdering (større kart på egen side)

Oevre Bukfyll Omraade

 Brev om kartlegging er sendt ut til eiere av eiendommer med adresse.