Interessekartlegging - Høvreslie vest

Interessekartleggingen gjøres med bakgrunn i henvendelser fra hytteiere i det aktuelle området. Sør Aurdal Energi har avgrenset området basert på bebyggelsestetthet, tekniske forutsetninger og vurdering av grensekostnader.

Brev med henvisning til spørreskjema er sendt ut til eierne av de aktuelle eiendommene (se adresseliste). Der eiendommen har flere hjemmelshavere, har vi sendt til kun én.

Dette er en kartlegging, og vi må ta forbehold om at det gis tillatelse fra grunneiere til etablering av nødvendige anlegg

Aktuell utbygging - tekniske forutsetninger for prosjektering og kalkyle

Alle inntak er dimensjonert for 4 x 32 A / 415V forsyning. 
Maksimalt effektuttak per enhet vil da være ca 23 kW.

Utbyggingskostnader

Foreløpig prosjektering viser at fellesanlegg for i skissert utbygging til 19 adresser vil omfatte:

  • 0,5 km med høyspent kabel samt tilknytning til eksisterende nett ved T272 i Høvreslibakkin
  • 1 nettstasjon (kiosk med transformator)
  • 1,5 km med lavspent fellesanlegg

I kostnader for høyspent kabel og nettstasjon er det gjort forholdsmessig fradrag for eksisterende kunder i det aktuelle området slik at total utbyggingskostnad for fellesanlegg gjengitt under viser netto kostnader som skal dekkes inn på nye kunder.

Op Tekst Beløp i hele 1000 kr
+ Estimert materiell og montørarbeid i HS-anlegg 135 
+ Estimerte materiell, montørarbeid og anleggskostnad
for nettstasjon
119 
+ Estimerte materiell og montørkostnader felles LS-anlegg

1 170 

+ Prosjektering og anleggsledelse 95 
= Sum estimert utbyggingskostnad, nye kunder

 1 519 

Den enkelte deltakers estimerte andel i fellesanlegg er om lag kr 80 100 basert på 19 nye kunder. Prisene i tabellen over er beregnet med utgangspunkt i mengdespesifikasjoner og budsjettpriser.  Utstrekningen er vist på vedlagte kart. 

Kundespesifikt anlegg kommer i tillegg til ovennevnte priser. Dette omfatter kabel og grøft fra kabelskap til inntaksskap (NEK399), samt kortslutningssikringer og måler. Dette blir del av detaljprosjekteringen om utbyggingen lar seg realisere. 

Merk: Når interessekartleggingen er avsluttet, vil vi prosjektere anleggene på nytt med formål om å tilpasse utbyggingen kapasitetsmessig og kostnadsoptimalt til de som har vist interesse. Deretter vil vi gå ut med konkret tilbud om utbygging til disse. Det vil ikke bli reservert kapasitet i kabelnett, skap eller transformator for de som ikke deltar.

Kartet under viser med blått symbol adresser som er tatt inn i teknisk-økonomisk vurdering (større kart på egen side)

2021 06 30 Hoevreslie Vest AKT

Brev om kartlegging er sendt ut til eiere av eiendommer med etablert bebyggelse og adresse.

Kart som viser foreløpig plassering av kabelskap finner du her