Interessekartlegging - Haugset

Interessekartleggingen er kommet i stand etter initiativ fra hytteeiere på Haugset. Sør Aurdal Energi har avgrenset området basert på godkjent reguleringsplan.

Brev med henvisning til spørreskjema er sendt ut til eierne av de aktuelle eiendommene (se adresseliste). Der eiendommen har flere hjemmelshavere, har vi sendt til kun én.

Siden området er utenfor Sør Aurdal Energi sitt konsesjonsområde, må det tas forbehold om følgende:

 • Det må gis tillatelse til endring av konsesjonsgrenser
 • Det må gis tillatelse fra grunneiere til etablering av kabelgrøft
  både i Sør Aurdal og Nord-Aurdal
 • Det må gis tillatelse for framføring av kabel fra lokal miljømyndighet i begge kommuner, og planen må sendes på høring hos Fylkesmannen i Innlandet.


Interessekartleggingen vil avgjøre om vi skal gå i gang med avklaring av disse forbeholdene.

Aktuell utbygging - tekniske forutsetninger for prosjektering og kalkyle

 • Alle inntak er dimensjonert for 4 x 25 A / 415V forsyning. 
  Maksimalt effektuttak per enhet vil da være ca 17 kW.
 • Ingen installasjoner kan ha enkeltkomponenter som belaster nettet med støtvis kopling på mer enn 5 kW (per trinn).

Utbyggingskostnader

Foreløpig prosjektering viser at fellesanlegg for i skissert utbygging til 38 eiendommer vil omfatte:

 • 3,3 km med høyspent kabel samt tilknytning til eksisterende nett på Ølnesseter
 • 2 nettstasjoner (kiosk med transformator)
 • 3,8 km med lavspent fellesanlegg
 • 17 kabel-fordelingsskap

Total utbyggingskostnad for fellesanlegg er estimert til ca. kr 6 607 000 kr per  februar 2020.

Op Tekst Beløp i hele 1000 kr
+ Estimerte anleggskostnader i HS-anlegg 2 887
+ Estimerte anleggskostnader for nettstasjon 340
+ Estimerte anleggskostnader for felles LS-anlegg 2 779
+ Prosjektering og anleggsledelse 601
= Sum estimert utbyggingskostnad

6 607

Den enkelte deltakers estimerte andel i fellesanlegg er om lag kr 200 000 basert på 33 deltakere. Prisene i tabellen over er beregnet med utgangspunkt i mengdespesifikasjoner og budsjettpriser.  Utstrekningen er vist på vedlagte kart. Estimatet er ikke korrigert/kompensert for deling av kostnader ifm felles grøft (flere kabler i samme grøft).  Dette gjøres ifm avregning av en eventuell utbygging.

Omramming i kartet under viser området som er tatt inn i teknisk-økonomisk vurdering (større kart på egen side)
Haugset Omraadekart

 Brev om kartlegging er sendt ut til eiere av eiendommer med adresse.