Interessekartlegging - Blomstølen

Interessekartleggingen er kommet i stand etter initiativ fra hytteeiere på "Blomstøltoppen". Sør Aurdal Energi har avgrenset området basert på bebyggelsestetthet og vurdering av grensekostnader.

Brev med henvisning til spørreskjema er sendt ut til eierne av de aktuelle eiendommene (se adresseliste). Der eiendommen har flere hjemmelshavere, har vi sendt til kun én.

Aktuell utbygging - tekniske forutsetninger for prosjektering og kalkyle

  • Alle inntak er dimensjonert for 4 x 25 A / 415V forsyning. 
    Maksimalt effektuttak per enhet vil da være ca 17 kW.
  • Ingen installasjoner kan ha enkeltkomponenter som belaster nettet med støtvis kopling på mer enn 5 kW (per trinn).

Utbyggingskostnader

Foreløpig prosjektering viser at fellesanlegg for i skissert utbygging for 21 eiendommer vil omfatte:

  • 2,0 km med høyspent kabel samt tilknytning til eksisterende nett på Ølnesseter
  • 1 nettstasjon (kiosk med transformator)
  • 1,2 km med lavspent fellesanlegg
  • 8 kabel-fordelingsskap

Total utbyggingskostnad for fellesanlegg er estimert til ca. kr 3 110 000 kr per 22.01.2020.

Op Tekst Beløp i hele 1000 kr
+ Estimerte anleggskostnader i HS-anlegg 1794
+ Estimerte anleggskostnader for nettstasjon 150
+ Estimerte anleggskostnader for felles LS-anlegg 935
+ Prosjektering og anleggsledelse 231
= Sum estimert utbyggingskostnad

3 110

 Den enkelte deltakers estimerte andel i fellesanlegg er om lag kr 148 100 basert på 100% oppslutning. Prisene i tabellen over er beregnet med utgangspunkt i mengdespesifikasjoner og budsjettpriser.  Utstrekningen er vist på vedlagte kart. Estimatet er ikke korrigert/kompensert for deling av kostnader ifm felles grøft (flere kabler i samme grøft).  Dette gjøres ifm avregning av en eventuell utbygging.

Fordelt anleggsbidrag i fellesanlegg basert på oppslutning:

Antall Andel i fellesanlegg
10 311 000
15 207 400
21 148 100

Omramming i vedlagt kart viser området som er tatt inn i teknisk-økonomisk vurdering (større kart på egen side)

Blomstoelen Omraadekart

 Brev om kartlegging er sendt ut til eiere av eiendommer med adresse.