Nye forsyningsområder under utredning

Sør Aurdal Energi (SAE) får gjennom året mange forespørsler om utbygging/utvidelse av distribusjonsnettet. Vi vil på disse sidene løpende legge ut informasjon om prosessen med slike prosjekter og om områder under utredning og utvikling.

Generell informasjon

Sør Aurdal Energi (SAE) har områdekonsesjon for utbygging av distribusjonsnett for elektrisk kraft i Sør-Aurdal kommune og Liagrenda i Nord-Aurdal kommune.

Vi bygger og driver distribusjonsnettet innenfor de rammer og retningslinjer som fastsettes gjennom Energiloven og tilhørende forskrifter.  I forbindelse med utbygging av nye forsyningsområder kommer forskjellige regelverk og retningslinjer i betraktning.

Driften overtas av områdekonsesjonæren som for ettertiden har drifts- og vedlikeholdsansvar for nettet.

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) regulerer nettselskapene, som har monopol på utførelse av nettjenester, herunder regelverk for etablering og finansiering av nytt nett.

Nettselskapene har etter gjeldende regelverk en plikt til å tilby alle som ønsker det tilgang til nettet. For kraftprodusenter og større uttakskunder gjelder tilknytningsplikten, mens leveringsplikten gjelder for ordinære forbrukskunder.

Detaljert informasjon om regelverket og forvaltningen av dette er å finne på følgende lenker: 

https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/nettjenester/nettilknytning/ 

https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/nytt-fra-rme/nyheter-reguleringsmyndigheten-for-energi/endringer-i-regelverket-om-anleggsbidrag-styrker-vernet-av-kundene/

Finansiering

Nettselskapets plikt til å sørge for nettilgang er betinget av at kunden er villig til å betale de nødvendige tariffene. Med tariffer menes i denne sammenheng alle priser og andre økonomiske godtgjørelser for tilknytning og bruk av nettanlegg.

Oppsummert: Nytt nett bygges på forespørsel mot kostnadsdekning - "anleggsbidrag". 

Du kan lese mer om anleggsbidrag på RMEs nettsider: https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/nettjenester/nettilknytning/anleggsbidrag/

Hjemmelsgrunlag: FOR-1999-03-11-302 Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer"

Prosess fra interesse til utbygging

Utbygging starter gjerne en forespørsel til nettselskapet om muligheten for tilknytning.

Dersom det ikke er etablert nett som gir mulighet for tilknytning må utvidelse av eksisterende nett prosjekteres og kostnadsberegnes.  En del av prosessen er å estimere kostnader med utvidelsen samt kartlegge om det finnes andre interessenter.

Vi skisserer følgende trinn:

1) Geografisk avgrensning av nytt forsyningsområde
2) Kostnadsestimat for utbygging av fellesanlegg
3) Kartlegging av interesse for deltakelse

Basert på respons:

4) Vurdere om utbygging kan finansieres

Dersom utbyggingen trolig kan finansieres, formaliseres tilslutning til utbyggingen gjennom tilbud og avtaler som regulerer anleggsbidragets størrelse, framdrift mv.