Teknisk norm for levering

Hjemmelsgrunnlag og etablerte bransjeavtaler

Til grunn for normen ligger følgende dokumenter

  • Energiloven
  • Energilovforskiften
  • Forskrift tariffer
  • Forskrift leveringskvalitet
  • Bransjens standardavtaler for henholdsvis næringskunder og privatkunder.

Husholdningstariffer forutsettes nyttet til familieboliger, hybelleiligheter, hybler, gårdsbruk, hytter, fritidsboliger, feriehjem, aldershjem, barnehjem,  internater m.v.

Næringstariffer forutsettes nyttet for håndverk, industri, kontorer, forretninger, hoteller, skoler, andre private og offentlige administrasjons- og industribygninger.

Forbruksapparater og overbelastningsvern

Overbelastningsvern

  • Største tillatte overbelastningsvern for husholdning, landbruk ol. er 3 x 200 Ampere.
  • Største tillatte overbelastningsvern for hytter/fritidsboliger med 230 V er 3 x 63 Ampere.
  • Største tillatte overbelastningsvern for hytter/fritidsboliger med 400 V er 3 x 25 Ampere.

SAE kan kreve overbelastningsvern redusert avhengig av nettets dimensjon i området for å ivareta leveringskvalitet for kundene og av hensyn til elsikkerheten i den enkelte installasjon. 

Alle endringer av overbelastningsvern er meldepliktige til nettselskapet.  Økning av overbelastningsvern er søknadspliktig, og nettselskapet kan nekte økning på bakgrunn av begrensninger i overføringskapasitet og konsekvenser for leveringskvaliteten.  Dette er ikke til hinder for at kunden kan finansiere en forsterkning med anleggsbidrag for senere å få godkjent økning av overbelastningsvernets størrelse.

Dersom tarifferingen av en kunde avhenger av størrelsen på overbelastningsvernet, vil nettselskapet ved mislighold av forpliktelsene etterregne eventuell tapt tariffinntekt i henhold til de faktiske forhold for inntil 3 år tilbake.

Motorer og apparater

Tilknytning av motorer og apparater med effekt som overskrider 7,5 kVA er søknadspliktig, og nettselskapet kan nekte tilkopling av slikt utstyr på bakgrunn av begrensninger i overføringskapasitet og konsekvenser for leveringskvaliteten.

Dette er ikke til hinder for at kunden kan finansiere en forsterkning med anleggsbidrag for senere å få godkjent tilkoplingen.

Nettselskapet kan kreve apparater og motorer frakoplet dersom disse forårsaker forstyrrelser på nettet og negative konsekvenser for leveringskvaliteten for de øvrige kunder i nettet.

Nettselskapet bestemmer i hvert enkelt tilfelle om motor  / apparat tilknytning tilknyttes og om det skal betales anleggsbidrag.

Sveisetransformatorer og apparater med støtvis belastning                                        

For tilknytning av sveisetransformatorer og andre apparater med støtvis belastning må nettselskapets tillatelse innhentes på forhånd.  Nettselskapet kan bestemme at slikt utstyr bare må benyttes i den lyse tid av døgnet.                  

Utstyr inntil 7,5 kVA kan tilknyttes uten tilleggsavgift.

For større sveisetransformatorer betales en årlig avgift per installert kVA/ år for den del av effekten som overstiger 7,5 kVA.Transformatorytelsen regnes lik summen av påstemplet ytelse i kVA  for det utstyr som kan brukes samtidig.

For utstyr kompensert til effektfaktor bedre enn cos φ = 0,5, reduseres ytelsen med følgende faktor:

                                  0,5 / Transformatorens virkelige effektfaktor.

Reaktiv effekt

For kunder med uttak under 50 kVA beregnes ingen tilleggsavgift.

For større uttak betales en årlig tilleggsavgift i kr per kVAr.
For kunder som ikke har effektmåling, beregnes effekten ut fra kVArh- måler med brukstid 2000 timer