Nettleie

Tariffutjevning 2021

Kunder i Sør Aurdal Energi sitt nett får nettleia redusert med tilsammen 4,37 mill kr etter bevilgning i Statsbudsjettet for 2021. Mer informasjon her >>

Hva er nettleien?

Nettleien er den prisen som Sør Aurdal Energi tar betalt for at du som kunde skal kunne få elektrisk energi "levert på døra".  Tjenesten som dekkes av nettleie omfatter:

  • Drift og vedlikehold av høyspent og lavspent ledningsnett med tilhørende transformatorer og koplingsutrustning
  • Beredskap ved feil som oppstår (vær og vind).
    Vi har folk på post for din trygghet 24 timer i døgnet 365 dager i året !
  • Kostnader med å ivareta sikker strømforsyning til vårt område (også kalt overliggende nett)
  • Kostnader til dekning av overføringstap i ledningsnettet
  • Måling og avregning av elektrisk energi for krafleverandørene
  • Forebyggende elsikkerhetsarbeid i form av tilsyn med lokale elentreprenører, installasjoner og informasjonsarbeid overfor kunder og skolene.
  • Myndighetspålagte oppgaver som rapportering til Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Tolldirektoratet for å nevne noen.

I tillegg til dirkete nettleie som nevnt over er Sør Aurdal Energi som nettselskap pålagt av myndighetene å kreve inn offentlige avgifter som ENOVA-tilleggforbruksavgift til Staten og merverdiavgift.

NVE: Generell informasjon om nettleien »

Offentlige avgifter og kostnader til overliggende nett utgjør i 2021 om lag 50 % av den utfakturerte nettleien.

Tariffelementer

Utforming av nettleien

NVE stiller formelle krav til at nettleien skal bestå av både et fastbeløp og en forbruksavhengig del, og dette må nettselskapet følge.

Fordi kostnadene i nettet i liten grad er koplet til forbruket, er det naturlig at en vesentlig del av nettleien er fast. Samtidig bruker staten nettleien til å ta inn avgifter som er knyttet til forbruket.

Nettleien er derfor delt inn i et fastbeløp som er uavhengig av forbruk og et beløp knyttet til strømforbruk (pris pr. kilowattime). Den forbruksavhengige delen er nettleie pr. kWh du bruker, men det er ikke betaling for selve strømmen. Det er kun betaling for transport av strømmen.