Sør Aurdal Energi driver distribusjonsnett i Sør-Aurdal kommune med områdekonsesjon gitt av Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE). Denne delen av virksomheten er i hovedsak regulert gjennom følgende lovverk:

  1. Energiloven og tilhørende forskrifter.  NVE har ansvar for å følge opp energiloven. Mer informasjon om dette er tilgjengelig på NVE sine nettsider (www.nve.no).
  2. Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) med tilhørende forskrifter. Denne loven og tilhørende forskrifter følgers opp av Driektoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Mer informasjon om dette er tilgjengelig på DSB sine nettsider (www.dsb.no)