Elsikkerhet
Elsikkerhet

Det Lokale Eltilsyn (DLE)

Alle nettselskap er med hjemmel i Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr pålagt å føre tilsyn med elektriske anlegg og utstyr innenfor sitt forsyningsområde. Det formelle navnet på denne tilsynsenheten er Det Lokale Eltilsyn (DLE) og er en del av det offentlige tilsynsapparatet for el-sikkerhet. DLE utøver tilsyn på vegne av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

DLE arbeider i henhold til årlige instrukser fra DSB. På bakgrunn av DSBs instrukser utarbeider vi lokale planer tilpasset våre forhold. Fra 1. juli 2007 er det fastsatt en egen forskrift om lokalt eltilsyn.

DSB er forvaltningsmessig overordnet nettselskapet. Tilsynsarbeidet som utføres av DLE er å regne som en del av den offentlige forvaltningen, og er følgelig underlagt Forvaltningslovens bestemmelser.

Vi anser elsikkerhetsarbeidet som en viktig tjeneste til kundene i vårt konsesjonsområde.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)


DSB er den sentrale myndighet som forvalter områdene el-sikkerhet, og sikkerhet ved produkter og forbrukstjenester.

Det formelle grunnlaget for DSBs virksomhet er "Lov om tilsyn med elektriske installasjoner og elektrisk utstyr". DSB er administrativt underlagt Justisdepartementet, og rapporterer dit når det gjelder el-sikkerhet og sikkerhet ved produkter og forbrukstjenester.