Informasjon om AMS - spørsmål og svar

Vi gir her svar på noen spørsmål som er gjengangere i forbindelse med etableringen av AMS og kommunikasjonsløsningen for innhenting av måleverdier fra kundenes el-måler.

Hva gjør den nye måleren?

Måleren leser av og sender inn strømforbruket automatisk fra time til time.

Senderen i den smarte strømmåleren er den som sørger for at målerdataene dine kommer trygt og sikkert fram til oss. Vår løsning er trådløs og baserer seg på radioteknologi i om lag samme frekvensområde som vanlig GSM-forbindelse i mobiltelefonnettet. Radiokommunikasjon etableres i et såkalt RF MeshNet (sammenkoblet nettverk av radiosendere med kort rekkevidde). Måleren kommuniserer ikke over GSM-nettet.

Hvilken betydning har den nye måleren for deg som kunde og samfunnet?

  • Du trenger aldri å lese av måleren din igjen.
  • Du får mer nøyaktig strømregning (timesbasert)
  • De smarte strømmålerne kan varsle nettselskapet om eventuelle feil i den elektriske installasjonen din, eks. jordfeil og feil på spenning.
  • Teknologien åpner for smarte tilleggstjenester i hjemmet som gjør det lettere å styre strømforbruket og spare penger, ved at du kan få tilgang på din egen forbruksinformasjon direkte fra måleren.
  • Ved å la forbrukerne aktivt kunne styre eget energiforbruk på bakgrunn av tilgang på målerinformasjon, forventer NVE en bedre utnyttelse av tilgjengelig energi og distribusjonsnett. Dette vil gi miljøgevinster på sikt.

Avgir ny måler mer stråling?

Sammen med helseeksperter har myndighetene satt "strålingsgrenser" for elektromagnetiske felt som garanterer befolkningens sikkerhet. På offentlige og private plasser tillates det i frekvensområdet på 900 MHz for mobiltelefonnettet en feltstyrke på høyst 4,5 W/m2. Grensene er dokumentert i Sosial- og helseministerens krav om maksimale verdier ved eksponering for ikke-ioniserende stråling. Beslutningen baserer seg i sin tur på strålingsbeskyttelsesloven fra 1991. 

Når data sendes via GSM genererer dette et felt på høyst 0,15 W/m2, som er 3,3 % av den høyeste tillatte effekten. En RF Meshnet-forbindelse med kort rekkevidde genererer derimot et felt på 0,007 W/m2, som kun er 0,2 % av den høyeste tillatte effekten. Våre fjernavleste målere oppfyller derfor bransjens standarder og myndighetenes krav, samt våre egne strenge kvalitetskrav.

Statens Stråleverns vurdering er at strålingen fra smarte strømmålere alltid er kortvarig og svak, og at det ikke vil være forbundet med helserisiko å få denne typen sender installert i boligen. Den svake strålingen fra smartmålerne vil ikke føre til negative helseeffekter.

Informasjon fra Statens strålevern: http://www.nrpa.no/temaartikler/92401/automatiske-stroemmaalere