Datasikkerhet

Måledata fra AMS-måleren benyttes av din kraftleverandør for fakturering av ditt energiforbruk. Videre benyttes måledata av netteieren (SAE) til samme formål og til detektering av feil distribusjonsnettet.

Hva slags data får nettselskapet om meg og min familie fra de nye AMS målerne? 

 • Målerne leverer to typer data; forbruksverdier knyttet til sluttkundens forbruk eller produksjon av elektrisk energi og kvalitetsparametere knyttet til nettselskapets leveranse av strøm til deg. 
 • Forbruksverdier måles hver time slik at de viser forbruksprofilen. 
 • Andre data knyttet til kvaliteten på strømleveransen sier svært lite om sluttkunden eller dens adferd, men er mest til nytte for nettselskapet. Unntaket fra dette er jordfeilvarsel som sier fra om det er jordfeil eller spenningsfeil i huset til kunden. 
 • Engen utenfor nettselskapet har tilgang til kvalitetsparametere.
 • Systemet lagrer forbruksinformasjon og kvalitetsparametere kryptert
 • Kvalitetsinformasjon kan benyttes av nettselskapet i forbindelse med feilsøking i nettet og som grunnlag for vedlikehold av nettet.

Hva skjer med dataene som samles inn, hva brukes de til og hvem har tilgang på dem? 

 • Data samles inn fortløpende gjennom døgnet og lagres i en database i vårt "sentralsystem". Der blir de kvalitetssikret før verdiene skal leveres hver morgen til nettselskapet. 
 • Forbruks- og produksjonsdata fra sluttkunden sendes til nettselskapets kundesystem for fakturering av sluttkunden.
 • Andre type data som nevnt ovenfor er data som kan hjelpe nettselskapet til å senke sine investeringer og driftskostnader i elnettet og drifte elnettet på en optimal måte. 
 • Sluttkunden får tilgang til sine egne måleverdier gjennom en kundeportal hos kraftleverandøren.
 • Sluttkunden kan også selv gi kommersielle aktører godkjenning for å kunne bruke måleverdien til å levere en tjeneste, men dette er kun med aktiv godkjenning fra sluttkunden som en del av et tjenestekjøp.

Er det sant at energiselskapene kan overvåke alle detaljer i strømforbruket til kundene og har full oversikt over livene deres? 

 • · Nei, det er ikke riktig. 
 • · Nettselskapet kan kun se kundens strømforbruk gjennom døgnet.  Unntaket fra dette er jordfeilvarsel som sier fra om det er jordfeil eller spenningsfeil i kundens installasjon. 
 • En kan på bakgrunn av strømforbruket si noe om kundens adferd for eksempel om kunden er hjemme. Utover dette er det ikke mulig overvåke kunden. 
 • Hvis kunden selv velger å knytte til "Smarthusutstyr" og tjenester knyttet til dette så vil leverandøren av disse tjenestene inneha en mer utvidet oversikt over kundens atferdsmønster. Dette krever imidlertid sluttkundens aktive aksept og ligger utenfor SAEs ansvarsområde.

Hvor sikker er løsningen mot hacking / datavirus / datainnbrudd osv – hvordan kan dere være sikre på at dataene ikke kommer på avveie 

 • Programvaren er designet for å oppfylle alle krav knyttet til sikkerhet mot utilsiktet bruk av systemet. 
 • Systemet sikkerhetstestes med jevne mellomrom. Dette gir oss mulighet til å forbedre systemet mot uønsket bruk. 
 • Sikkerhet er et kontinuerlig arbeid vi gjør sammen med våre leverandører. 
 • Systemleverandøren har etablert et rammeverk for styring av informasjonssikkerhet, ISMS, (information security management system). Dette er et internkontrollsystem som bidrar til kontinuerlig oppfølging og forbedring av informasjonssikkerheten. 
 • Leverandøren arbeider etter ISO 27001